Vad är homeopati?av Lillemor Tillman

Homeopati är en självständig medicinsk vetenskap med numera 200 års erfarenhet av behandling efter sina principer. Den är baserad på naturlagen "Similia Similibis Currentur", det vill säga att lika bota lika. Det finns en läkande substans i alla ämnen från växt- djur- och mineralriket. En läkande kraft som förstärks genom den karakteristiska framställningen av homeopatiska mediciner.


Varje ämne kan bota den symtombild som är karakteristisk för det. Exempelvis Apis (bigift) botar bland annat svullnader med brännande eller stickande smärta och Allium cepa (gul lök) kan bota hösnuva eller förkylning med snuva och rinnande ögon. Inom homeopatin finns cirka 3.000 testade substanser, där varje medel har sin karakteristiska symtom.


Samuel Hahnemann

Att lika botar lika var känt redan av Hippokrates, men utarbetades som vetenskaplig metod, grundligt och metodiskt av Samuel Hahnemann (1755-1843). Hahnemann var läkare och kemist i Tyskland. Han behärskade även ett flertal språk och arbetade med översättningar av medicinsk facklitteratur. Hahnemann slutade att praktisera som läkare på grund av de dåliga resultat som den tidens behandlingar gav. Han försörjde istället sin familj genom översättningsarbeten.
  Under en översättning från engelska av Cullens Materia Medica stötte han på påståendet att kinabark (kinin) botar malaria på grund av sin bitterhet. Detta ansåg Hahnemann vara en orimlig förklaring. Som den sanna vetenskapsman han var undersökte han saken ordentligt. Kinabark inhandlades och han tog dagliga doser av den för att studera effekten. Till sin förvåning fick han snabbt attacker med feber som återkom regelbundet, dvs karakteristiska symtom på malaria. När han upphörde med doseringen försvann symtomnen. När han började på nytt återkom de. Det var denna upplevelse som gav honom insikten om att botande sker bäst genom att följa likhetsprincipen.


Framgångsrik och aktad

Hahnemann vigde sitt liv helt till att skapa den ideala behandlingsformen som kan bota snabbt, milt och varaktigt. Han döpte den till homeopati från grekiskans "homoion" som betyder lika och "pathos" som betyder lidande.
  Hahnemann var mycket framgångsrik i sitt arbete och blev aktad som läkare samtidigt som han han kunde presentera en effektiv behandlingsform till dåtidens ofta frustrerade läkare.
  Homeopatin spreds snabbt och var mycket utbredd under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.


Försvagade homeopatins ställning

I samband med att dagens moderna mediciner och speciellt då antibiotikan introducerades minskade intresset.
  Men nu när svagheterna inom den konventionella medicinen märks allt tydligare: antibiotikaresistens, biverkningar, fungerar enbart symtomlindrande och inte botande, växande höga kostnader osv växer intresset för homeopati snabbt i världen igen.


Fördelar och nackdelar?

Homeopatin har många fördelar:
  • Låga kostnader pga billiga mediciner
  • Biverkningsfritt när riktlinjerna följs
  • Naturliga ämnen från växt- djur- och mineralriket i alla medel
  • Homeopatiska mediciner fungerar även på resistenta bakteriestammar och virus
  • Inga djurförsök behöver användas
  • Både kroniska och akuta sjukdomar botas effektivt
  • Fungerar holistiskt, vilket innebär att medicinerna arbetar på människans tre nivåer, mentalt, emotionellt och fysiskt samtidigt.


Helhetssyn viktig

I klassisk homeopati ser terapeuten alltid till helheten. En människa är en integrerad helhet av de mentala, emotionella och fysiska uttrycksnivåerna.
  På denna punkt skiljer sig homeopati och konventionell medicin radikalt i sina respektive synsätt.
  För en klassisk homeopat är tankar och känslor viktiga bakomliggande orsaker till fysiska problem. I en väl utförd homeopatisk behandling upplever patienten därför en förbättring även av sinnestillstånd och känner ökad inre kraft, förutom att de fysiska problemen försvinner.


Nackdelar

Nackdelen med homeopatin är framförallt svårighetsnivån. Det krävs en mycket hög kunskapsnivå i homeopati för att bli en duktig klassisk homeopat, samt goda kunskaper i medicin och inte minst en förståelse av mänskliga problem och uttrycksformer. På grund av svårighetsnivån krävs vissa egenskaper hos utövaren, varav ödmjukhet och ett brinnande intresse är viktiga.
  I modern tid är Georg Vithoulkas den person som har visat vägen för en hel generation av klassiska homeopater över hela världen.


Vilka använder homeopati?

I de flesta länder som har erfarenhet av homeopati är metoden betydligt mer utbredd och accepterad än i Sverige. Statistik från Frankrike visar ett helt annorlunda läge. I Frankrike har ökningen av antalet patienter som behandlats de senaste åren med homeopati ökat. 1982 sökte 16 procent homeopat, medan andelen sjukbesök hos homeopat 1994 uppgick till 36 procent.
  * Det finns 23.000 apotek i Frankrike. Alla har homeopatiska läkemedel.
  * 18.000 läkare i Frankrike, dvs 32 procent förskriver företrädesvis homeopatiska medel till sina patienter.
  * 700 veterinärer (10%) och 2.000 tandläkare (5%) ger homeopatiska behandlingar.
  * Medelpriset för ett homeopatiskt läkemedel var (från tillverkaren 8 kronor) och för läkemedel (25 kronor).
  * Trots dessa siffror belastar homeopatin Frankrikes sjukvårdsbudget med enbart 0,17 procent (källa CNAM). Allmänläkare som inte använder homeopati kostar samhället 2,4 md francs per år. Läkare som också använder homeopati kostar 1,3 md francs per år.
  Sannolikt blir de ekonomiska kalkylerna liknande i övriga Europa, möjligen något högre i Tyskland. En stark kontrast till den svenska verkligheten!
  Inom EU går en gräns mellan den södra regionens länder som har regler om att enbart läkare får praktisera homeopati och länderna i norr som accepterar även icke-läkare som homeopater. I Tyskland finns krav på en minimiutbildning "Heilpraktiker", medan bl a Sverige inte ställer några krav alls, vilket dessvärre lämnar fältet fritt även för mindre seriösa terapeuter utan adekvat utbildning.


Är homeopati vetenskapligt?

Låt oss först fastslå att det finns en mängd vetenskapliga försök med homeopati. Kleijnens studie i British Medical Journal (BMJ 1991; 302: 316-323) är en sammanställning av 105 kontrollerade homeopatiska studier. Här visade 81 stycken - 77 procent positivt resultat och hos 24 stycken - 23 procent kunde man inte se någon effekt. Ingen studie visade försämrat tillstånd hos patienterna. Av de 32 studier som var av högsta kvalitet enligt ett speciellt poängsystem visade 22 stycken - 69 procent positivt resultat och 10 visade ingen effekt. Detta är resultat som väl kan mäta sig med kliniska studier för vanliga läkemedel.


Förklaringsmodell saknas

Vad som saknas för homeopatin är en vetenskaplig förklaringsmodell för hur organismen kan påverkas av preparat med en utspädning som gör att den ursprungliga substansen saknas. Svaret borde sökas inom den elektromagnetiska forskningen samt inom kvantfysikens område, men ännu har utvecklingen inte nått den punkt där en fullständig förståelse för sambandet uppnåtts.


Nyare forskning styrker teser

Högintressant forskning på området bedrivs av professor P D Bourkas, Nationella Tekniska Universitetet i Aten och Alexandra Delinick på det homeopatimedicinska centret i Grekland. De har använt sig av en relativt enkel apparatur för att mäta det elektriska motståndet i vätskor med hjälp av spänning genererad av växelström. Resultaten visar tydlighet hur spänningsfälten förändras genom tillsättning av en homeopatisk lösning i vätskan och hur också dessa står i ett beroendeförhållande på medlens utspädningsgrad - potens.


Svensk sjukvård förkastar

Vad som bör poängteras här är det orimliga i att svensk sjukvård förkastar en väl fungerande medicinsk metod för att man ännu inte exakt vet den bakomliggande verkningsmekanismen. 20 års erfarenhet har visat att homeopati är ett effektivt, om än svårbemästrat, medicinskt system. Om det inte fungerade hade homeopatin för länge sedan försvunnit som behandlingsmetod. Här bör även nämnas att det i FASS finns flera konventionella mediciner som har "verkningsmekanismen okänd". Det utesluter inte dem från att användas vid medicinsk behandling.


Varför är homeopati viktigt?

Människors livslängd har ökat på grund av vår förbättrade bostads- och arbetsmiljö, samt näringstillgång. Men det har inte inneburit att mänskligheten blivit friskare. Vårdkostnaderna och läkemedelsförbrukningen talar sitt tydliga språk om människors hälsa. Det är en stadigt uppåtgående spiral. En utveckling som måste brytas både för den enskilde individens livskvalité och för samhällets kostnader. Här måste makt och prestige ge vika för sunt förnuft. Ett samarbete mellan olika terapiformer skulle gagna patienter och sänka vårdkostnaden.
  En annan aspekt är de nya problem som sjukvården står inför med resistenta bakteriestammar och immunbristsjukdomar som Aids, samt autoimmuna sjukdomar. Homeopati fungerar genom att stärka individens egen självläkande förmåga, varav immunförsvaret är en del. Genom homeopati arbetar man med naturen, en viktig faktor vid alla sjukdomar som beror på ett nedsatt immunförsvar.


Förändring krävs

För att kunna möta det ökade behovet av alternativa behandlingsformer måste det ske en förändring i Sverige. Svenska Akademin för Klassisk Homeopati, SAKH, har två primära krav på myndigheterna. Det ena att titeln homeopat blir spärrad genom registrering, sammankopplad med en kvalificerad utbildning.
  Det leder till en ökad säkerhet för de som söker hjälp hos en homeopat, då de oseriösa terapeuter som dessvärre förekommer gallras bort. Det andra kravet är att begränsningen för att behandla barn under åtta år upphör. Sverige är det enda land i EU (troligen i hela världen) med en dylik begränsning. Den kolliderar med att föräldrarna har ansvaret för sina barn. Barn behöver milda och uppbyggande mediciner, istället för antibiotika eller andra mediciner med biverkningar. Det är även nödvändigt att dörrarna öppnas för ett samarbete mellan ordinarie vård och välutbildade homeopater.